Aktualności
KOMUNIKAT

JFreprezentacji polskich twórców i wykonawców
oraz organizacji chroniących ich prawa


Z inicjatywy Związku Kompozytorów Polskich w dniu 31 marca br. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli 18 związków i stowarzyszeń polskich twórców i wykonawców oraz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Przedmiotem spotkania był rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zebrani jednomyślnie podtrzymali wielokrotnie już wyrażaną opinię, iż projekt ten w swym obecnym kształcie nie może zyskać aprobaty polskich filmowców, pisarzy, kompozytorów, autorów tekstów, plastyków, aktorów, wykonawców muzycznych i artystów licznych kolejnych  specjalności. Krytyce poddano szereg postanowień projektu, godzących w podmiotowość twórców i wykonawców, a w konsekwencji - negatywnie wpływających na warunki ich pracy i życia oraz kondycję polskiej kultury

Obecni zgodzili się co do konieczności pilnego zapełnienia luki prawnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku i zadecydowali o niepoprzestaniu jedynie na krytyce rządowego projektu. Podjęto decyzję o powołaniu kilkuosobowej międzyśrodowiskowej grupy specjalistów, która opracuje zarys niezbędnych zmian w projekcie.

Projekt ten jest obecnie przedmiotem prac Podkomisji sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wyniki  prac międzyśrodowiskowej grupy specjalistów w  najbliższym czasie zostaną  przedłożone sejmowej Podkomisji. Zebrani wyrazili oczekiwanie, że przedłożone Podkomisji propozycje zostaną z jej inicjatywy ocenione przez wybitnych ekspertów z dziedziny prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Warszawa, 8 kwietnia 2009 roku

Związki i stowarzyszenia twórców i wykonawców
(w kolejności alfabetycznej):
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
Porozumienie „Łazienki Królewskie”
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce STOMUR
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Związek Artystów Scen Polskich
Związek Kompozytorów Polskich
Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR
Związek Polskich Artystów Plastyków
Związek Zawodowy Twórców Kultury

organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi

( w kolejności alfabetycznej):
Agencja Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych
i Słowno-muzycznych SAWP
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Związek Artystów Scen Polskich
Związek Artystów Wykonawców STOART
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
Związek Producentów Audio-Video

 
  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm