Aktualności
Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków PSJ

Zarząd Główny PSJWalne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego 24 kwietnia w klubie Stodoła

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Polsce informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00 w pierwszym terminie, o godzinie 15.30 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Zjazd obradować będzie w Sali Klubu Stodoła w Warszawie przy ulicy Batorego 10.

Poniżej podajemy Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSJ, a załączeniu przedstawiamy Projekt Statutu PSJ i Projekt Regulaminu.

Z racji wagi oraz żywotnych spraw PSJ, którym będzie poświęcony Nadzwyczajny Zjazd PSJ uprzejmie prosimy o zaangażowanie i udział w nim oraz propagowanie Zjazdu w swoich środowiskach, a szczególnie wśród członków PSJ.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu PSJ

zwołanego w oparciu o Statut PSJ w brzmieniu dotychczas obowiązującym oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego przyjęty Uchwałą  z dnia 28.09.2003r. w brzmieniu nadanym tekstem jednolitym przyjętym Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSJ w dniu 24 kwietnia 2017 r. [zwany dalej „Regulaminem”]:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.

2. Zgłoszenie przez Prezesa Zarządu Głównego PSJ kandydatów do Prezydium Zgromadzenia oraz głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.

3. Wybór dwuosobowego Prezydium Zgromadzenia z przekazaniem mu przewodnictwa w prowadzeniu obrad Zgromadzenia.

4. Zarządzenie przez Prezydium głosowania jawnego w sprawie przyjęcia Porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanego członkom PSJ do wiadomości w indywidualnych zaproszeniach oraz ustalenie zasad protokołowania obrad ze wskazaniem sposobu zapisu audiofonicznego/ audiowizualnego przebiegu Zgromadzenia oraz z wyznaczeniem osoby protokołującej przebieg w postaci dokumentacyjnej.

5. Przedstawienie Sprawozdania przez Prezesa Zarządu Głównego PSJ za okres od czasu objęcia funkcji przez Zarząd Stowarzyszenia w obecnym składzie.

6. Ogłoszenie przez Prezydium Zgromadzenia przekazanych przez Prezesa Zarządu Głównego PSJ oświadczeń o rezygnacji z funkcji  niektórych członków Zarządu Głównego.

7. Przedstawienie kandydatów do Komisji Zgromadzenia: Komisji Mandatowej (w składzie dwuosobowym), Komisji Wnioskowo-Statutowej (w składzie trzyosobowym), Komisji Skrutacyjnej (w składzie pięcioosobowym), Komisji Wyborczej (w składzie trzyosobowej) oraz przeprowadzenie wyborów do każdej z wymienionych Komisji.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie ilości mandatów uprawnionych do oddania głosu i tym samym zdolności Zgromadzenia do podejmowania skutecznych prawnie uchwał w toku jego obrad.

9. Prezentacja przez przedstawiciela Zespołu powołanego do zmiany:
a. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego;
b. Statutu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego – zaproponowanych oraz przedstawionych członkom PSJ, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Statutu Stowarzyszenia z omówieniem celowości wprowadzenia poszczególnych zmian do powyższych aktów w brzmieniu dotąd obowiązującym oraz celowością podjęcia uchwały przyjmującej Regulamin oraz Statut  (en bloc) w nowym, zmienionym brzmieniu.

10. Dyskusja nad projektem Regulaminu oraz Statutu – w nowym brzmieniu.

11. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSJ w przedmiocie przyjęcia Statutu PSJ w nowym brzmieniu.

12. Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PSJ w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków PSJ w nowym brzmieniu.

13. W wypadku przyjęcia uchwałą Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków PSJ w nowym brzmieniu – uzupełnienie składu Prezydium Zgromadzenia o jedna osobę (do składu trzyosobowego przewidzianego przyjętym, nowym tekstem Regulaminu).

14. Przerwa w obradach dla odpoczynku.

15. Zarządzenie przez Prezydium głosowania w przedmiocie wyboru uzupełniającego do grona Zarządu Głównego PSJ w miejsce osób, jakie dokonały aktu rezygnacji, z ustaleniem przez Komisję Wyborczą listy kandydatów.

16. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyborów uzupełniających do składu Zarządu Głównego PSJ na okres do końca bieżącej kadencji władz.

17. Podjęcie Uchwał w przedmiocie absolutorium dla tych członków Zarządu Głównego PSJ, którzy pełnili funkcje w obecnej kadencji do daty rezygnacji (ustąpienia).

18. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Programowej.

19. Dyskusja, wolne wnioski.

20. Zamknięcie Zgromadzenia Przez Prezydium. 

Informacja o Regulaminie Zjazdu oraz Statucie:

Regulamin Zjazdu
Obowiązujący od 2003 roku regulamin zjazdu wymagał zmian wynikających zarówno ze zmian prawa w okresie od 2003 roku do 2017 roku, a szczególnie w zakresie zmian związanych ze zmianą Ustawy o Stowarzyszeniach, jak ogólnych zmian związanych z np. wprowadzeniem nowych technik komunikacji.

Statut PSJ
Zmiana Statutu PSJ wynika z obowiązku dostosowania Statutów Stowarzyszeń do znowelizowanej Ustawy o Stowarzyszeniach.
Generalnie Statut zachowuje swoją treść w zakresie władz PSJ, funkcji i zadań PSJ oraz zasad członkostwa.

Nowymi elementami Statutu są:
- wprowadzenie Rady Programowej PSJ z funkcją kreowania kierunków rozwoju oraz poziomu artystycznego wydarzeń z udziałem PSJ.
- wprowadzenie Oddziałów PSJ jako organizacji skupiającej muzyków jazzowych w miastach, regionach czy województwach.

Zarząd Główny PSJ

Płyta miesiąca

Jarrett - Peacock - DeJohnette

After The Fall

  • Ocena - 5
Linki
Z galerii

Portrety

  MKIDN      stoart       stoart       stoart     psj      ejm